Rita Tangen

Rita Tangen har embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped. Tangen har lang erfaring fra det spesialpedagogiske feltet, har jobbet mange år i barnehage, PP-tjenesten og Statped. Hun har deltatt i flere opplæringsprosjekter knyttet til barnehager og PP-kontorer. Hun er en ettertraktet kurs og foredragsholder og har skrevet en rekke fagartikler, mest om temaet Førskolebarn med ADHD-lignende atferd. Boken Barn med ADHD i barnehagen – Tilrettelegging for trivsel lek og læring (Kommuneforlaget 2012), skrev hun sammen med kollega Yuliya Haugland. Bokas innhold er bygget opp rundt fire case, som knyttes til teori om ADHD og tilleggsvansker. Hovedvekten i innholdet er eksempler på konkrete tiltak for disse barna, i barnehagen.