Refleksjon, organisasjon, ledelse
Tom Eide , Einar Aadland

 Et valg som er basert på ønskede verdier, gyldige prinsipper og mulige konsekvenser, og dessuten er uttrykk for godt skjønn - er et klokt valg.

Pris: Kr 379 
Antall:
Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Pris: Kr 559 
Antall:
Arkivnøkkel for kommunane
KS

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Pris: Kr 1515 
Antall:
Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Pris: Kr 1515 
Antall:
KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

Pris: Kr 340 
Antall:
Pål Tanggaard

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

Pris: Kr 389 
Antall:
For årene 1987-2011
Arne Holm , Trine Myrvold , Marit Ekne Ruud

 

Pris: Kr 598 
Antall:
En håndbok for deg som arbeider med flyktninger
Lena Scoufia , Nina Gran

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Pris: Kr 369 
Antall:
KS

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi

Pris: Kr 149 
Antall:
Fra meg og mitt til vi og vårt
Erik Slinning

Dette er ikke bare en bok, men et oppslagsverk som du vil ha stor glede av. Den er solid forankret i teori og praksis.

Pris: Kr 539 
Antall:
De riktige lokale, regionale og nasjonale driverne
Michael Fullan , Joanne Quinn

Denne boken hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap.

Pris: Kr 398 
Antall:
Arkivdanning i prinsipp og praksis
Lars Buskø Gustavsen

Hva innebærer arkivfunksjonen? Hva er arkivformålene? Og ikke minst - hvordan jobber arkivtjenesten?

Pris: Kr 598 
Antall:
Forvaltningsrevisjon fra A til Å
Bodhild Laastad

Hva er egentlig forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt?

Pris: Kr 398 
Antall:
Roller - Retning - Verdier - Identitet
Asbjørn L Stavem

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.

Pris: Kr 369 
Antall:
Lær å lede gode prosesser og møter
Pål Tanggaard

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Pris: Kr 515 
Antall:
Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre , Lisbeth Frydenlund

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Pris: Kr 379 
Antall:
KS i den norske modellen
Andreas Hompland , Jon Helge Lesjø

Denne boken dokumenterer historien om KS, fra den spede begynnelse og fram til vår tid.

Pris: Kr 448 
Antall:
Arkivnøkkel for kommunane, nynorsk
KS
Arkivnøkkelen for kommunane, K-kodar, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.
Pris: Kr 1450 
Antall:
Kommunenes arkivnøkkel, bokmål
KS
Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.
Pris: Kr 1450 
Antall:
Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Pris: Kr 529 
Antall:
Refleksjoner og erfaringer
Jan Alm Knudsen , Marit E. Unstad

Denne boken retter oppmerksomheten mot hvordan du som leder kan løse opp i, håndtere eller forebygge konflikter på din egen arbeidsplass.

Pris: Kr 379 
Antall:
Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner
Kjell Dahl

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

Pris: Kr 279 
Antall:
Hva er nødvendig lærerkapital?
Andy Hargreaves , Michael Fullan

Lærernes kapital er mangesidig og kompleks. Hva fremmer eller hemmer lærernes profesjonelle kapital?

Pris: Kr 459 
Antall:
Tør du virkelig la være?
Line Melvold , Sigurd Stubsjøen

Denne boken handler om det mange ledere opplever som noe av det mest utfordrende i lederjobben; å ta de ubehagelige samtalene.

Pris: Kr 359 
Antall:
Harald Stokkeland , Agnar Kaarbø

En leders arbeidshverdag er preget av utfordringer, spørsmål og dilemmaer. Det kan dreie seg om inspirasjon, samhandling, delegering, forhandling, belønning, kritikk, ros og anerkjennelse

Pris: Kr 339 
Antall:
- Årsabonnement
KS
Pris: Kr 750 
Antall:
Veileder til ELMER og andre tips om brukervennlig skjermdialog
Tor Nygaard
Boken gir veiledning til ELMER og den gir tips om hvordan skjemautvikling og rutiner bør organiseres for å sikre en profesjonell, brukervennlig dialog.
Pris: Kr 298 
Antall:
Ivar Fonnes
Arkivhåndboken er et hjelpemiddel i det daglige arkivarbeidet og den vil gi arkivansvarlige og andre som har arkivoppgaver bedre forståelse av arkivfaglige temaer.
Pris: Kr 580 
Antall:
Sosiale medier i bruk før, under og etter krisen
Hans Petter Fagerli , Kristina Brekke Jørgensen , Christian Lund , Alf Tore Meling , Ingrid Stranger-Thorsen , Ingeborg Volan
Hvordan håndterer man en krise når informasjonen spres raskere enn noen gang, og publikum kanskje sitter på mer informasjon om krisen enn det du gjør?
Pris: Kr 380 
Antall:
Åsmund Edvardsen , Leif Kåre Helland
Boken skal gi kommunale saksbehandlere et bedre utgangspunkt for å kunne forstå forskriften for egenbetaling og gjøre riktige beregninger.
Pris: Kr 379 
Antall:
I samspill med administrasjon, politikere og innbyggere
Nils Schaug
Ledere på alle nivåer i kommunal sektor har andre og flere utfordringer enn ledere innen privat sektor.
Pris: Kr 335 
Antall:
Hvordan forstå barnevernsledelse
Liv H. Wiborg
Boken vil være til hjelp når det oppstår konflikt mellom den faglige standarden på barnevernstjenester og de økonomiske rammene de ansatte må operere innenfor.
Pris: Kr 370 
Antall:
roller, styring og strategi
Vibeke Resch-Knudsen
Kommuner og fylkeskommuner etablerer selskaper som virkemiddel for å utøve tjenester overfor innbyggerne. De fleste av selskapene utfører tjenester innbyggerne er grunnleggende avhengige av, og det stilles derfor store krav til samfunnsansvar, både hos eierne og selskapene.
Pris: Kr 375 
Antall:
Dynamiske krefter i organisasjoner
Gunnar Bendixen , Kjell Dahl , Jan Alm Knudsen , Tormod Lindås Olsen , Olepetter Roald
Hva gjør du som leder når svaret ikke finnes, men må skapes av deg og dine medarbeidere i organisasjonen?
Pris: Kr 398 
Antall:
Appreciative Inquiry
Bjørn Hauger , Thomas Gedde Højland , Henrik Kongsbak
Hvordan leder man utviklingsarbeid som får bedrifter og virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende?
Pris: Kr 398 
Antall:
Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater
Jan Sivert Jøsendal , Gjert Langfeldt , Knut Roald
Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Pris: Kr 439 
Antall:
Intern samhandling og dialog
Peggy Simicic Brønn , Ove Dalen , Ingri Furuly Eriksen , Bjørn Fremmersvik , Bente Kalsnes , Lene Pettersen , Kari Vestgarden , Terje Vullum
Denne boken tar for seg internkommunikasjon, organisasjonsutvikling og hvilke muligheter innføring av sosiale intranett, såkalt Enterprise 2.0, gir.
Pris: Kr 380 
Antall:
Ane Teksum Isbrekken
I denne boken presenteres 19 innovative og unike prosjekter fra Kommune-Norge.
Pris: Kr 298 
Antall:
Vibeke Resch-Knudsen
Hva er selskapsstyrets rolle? Hvordan utøves styrevervet? Hvilket ansvar har et styremedlem, og hvilket ansvar har daglig ledelse? Når må varsellampene lyse, og hvordan kan vi sikre at kompetanse er styrende for valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper?
Pris: Kr 395 
Antall:
Om fordeling av makt ved delegering
Ole George Hoaas
Hvem bestemmer hva i en kommune? Hvordan ta grep om de formelle og uformelle prosessene bak beslutninger og vedtak?
Pris: Kr 375 
Antall:
IKOS - individbasert kompetansestyring
Marit Strandquist , Lise Adal
Store endringer i helse- og omsorgstjenesten de siste tiårene har ført til press på tjenesten. Det er nødvendig å se med nye øyne på styringen av fremtidens kommunehelsetjeneste
Pris: Kr 365 
Antall:
Øyvind Kvalnes
Borgernes tillit til at ting går riktig for seg, er uløselig knyttet til at de opplever at beslutningstakerne er habile.
Pris: Kr 259 
Antall:
En håndbok i risikovurdering
Rolf Sture Normann , Tommy Tranvik
Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser.
Pris: Kr 379 
Antall:
Lytte Dele Delta
Petter Bae Brandtzæg , Lars Gillund , Arne Krokan , Øyvind Kvalnes , Alf Tore Meling , Jon Wessel-Aas
Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk?
Pris: Kr 380 
Antall:
David Stiernholm
Dette er boken for deg som vil bli mer strukturert gjennom å organisere, fokusere og automatisere. Boken gir deg verktøy, tanker og metoder for å bli mer effektiv, mer fleksibel og faktisk lykkeligere. En bedre struktur vil gi deg mer tid til det som er viktig her i livet.
Pris: Kr 368 
Antall:
Gevinst eller tap?
Øystein Ballo , Kjell Dahl , Inger Kristin Skarpholt Fjeld , Jan Alm Knudsen , Marit E. Unstad
Hvordan kan vi skape en reell tverrfaglig organisasjon?
Pris: Kr 398 
Antall: