Med Beghdadi

Med Beghdadi er spesialpedagog med hovedfokus på data. Han arbeidet tidligere i Melhus kommune og nå i Statped midt, fagavd. Syn, tidligere Tambartun Kompetansesenter. Med Beghdadis arbeidsområde er synshemmede barn, unge og voksne med sammensatte vansker. Han fokuserer spesielt på kombinasjonen synshemning, autisme og døvblindhet, blant annet gjennom utviklingen av dataprogrammet Sarepta. Beghdadi har vært medarbeider i flere nasjonale og internasjonale prosjekter. Med Beghdadi har, sammen med Nils Kaland, Kari Tangvold og May Nyheim, skrevet Sosiale historier som metode – Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning (Kommuneforlaget 2013).